07 mars, 2022

KALLELSE ARSMÖTE 2022 - ORDRE DU JOUR AG 2022


 


 

 

 

Svenska Konstföreningens medlemmar kallas härmed till

ordinarie årsmöte den 28 mars 2022, kl 18.30

på Svenska Klubben, 242 rue de Rivoli, 75001 Paris

Tillträde till mötet är öppet för alla medlemmar, de som önskar rösta måste ha erlagt årsavgiften för 2022

 

Dagordning:

 

1.          Mötets öppnande samt utseende av mötesordförande, protokollförare och en justeringsman

2.          Godkännande av Protokoll från årsmötet 23 september 2021

3.          Godkännande av Årsberättelse för verksamhetsåret 2021

4.          Fastställande av resultat- och balansräkning för 2021 samt revisionsberättelse

5.          Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

6.          Fastställande av medlemsavgiften för år 2023–2024

7.          Förslag till beslut om Konstföreningens nya Stipendium

8.          Förslag till beslut om Årets Verk 2023 (Arets Litografis efterträdare)

9.          Rapport från valkommittén: Val eller omval av styrelsemedlemmar för en period av två år

                    I.       Omval ledamöter: Ulla Rousse, Eva Andreen, Peter Olson, Thomas Ahl
Avböjer omval: Riina Ingel, Avgår under mandatperioden: Kerstin Boije af Gennäs
Nyval:
Fredrik Ramberg, se mera.

                   II.       Val eller omval av revisorer och valkommitté

 

10.        Presentation av årets stipendiat Linda Williams

11.        Presentation av Årets jubileumsverk, Thomas Ahl  

12.        Övriga frågor. Kontakta oss gärna med förberedda förslag, oss tillhanda senast den 25 Mars

Anmälan On-Line                Efter mötet föreslår vi  Räktallrik och dessert, vin / öl, kaffe för medlem 30€ / icke medlem 35€. Förhandsbeställning av maten måste var AAS tillhanda senast den 25 mars 2022. Förskottsbetalning via banköverföring IBAN FR76 3007 6022 6621 2026 0020 042 / BIC NORDFRPP eller  check utställd på AAS till: Maria Nordlund, 14, Av. Pierre Brossolette, App 146, 92 240 Malakoff /  aas.paris.evenemang@gmail.com    

 

 Hjärtligt Välkomna önskar Styrelsen

  

 

 

 

 

Les Membres de l’Association Artistique Suédoise sont convoqués à

L’Assemblée générale annuelle, le 28 mars 2022 à 18h 30

Cercle Suédois, 242 rue de Rivoli, 75001 Paris

L’Assemblée Générale est ouverte aux membres cotisants 2021.

Cette année en suédois.

L’Ordre du jour :

1.          Ouverture de l’AG et élection du secrétaire et d’un assesseur

2.          Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 mars 2021

3.          Approbation du Compte rendu de l’activité de l’année 2021

4.          Présentation des comptes et le rapport des commissaires aux comptes

5.          Approbation des comptes et quitus du comité

6.          Fixation du taux de cotisation de l'année 2023-2024

7.          Proposition et approbation de la nouvelle bourse AAS

8.          Proposition et approbation de l’l’Œuvre de l’année 2023

9.          Rapport du comité d’élection :

                      I.        Election/Réélection : Fredrik Ramberg (plus d'infomation), Ulla Rousse, Eva Andreen, Peter Olson, Thomas Ahl,
Ne souhaitent pas se représenter : Riina Ingel, Kerstin Boije af Gennäs

                     II.        Election ou réélection des commissaires aux comptes et des membres du comité d’élection

10.        Présentation du lauréat de l’année 2022 – Linda Williams

11.        Présentation de l’Œuvre Anniversaire 2022 Thomas Ahl

12.        Questions diverses. Merci de nous transmettre vos questions par avance, de préférence au plus tard le 25 mars.

Confirmer votre présence ici.  

Après l’assemblée générale nous proposons un Räktallrik, dessert, vin, eau, café, au prix de 30€, 35€ non-membres.  Commande obligatoire du repas au plus tard le 25 mars 2022. Prépaiement par virement bancaire IBAN FR76 3007 6022 6621 2026 0020 042 / BIC NORDFRPP ou chèque à l’ordre de AAS, à : Maria Nordlund, 14, Av. Pierre Brossolette, App 146, 92 240 Malakoff /  aas.paris.evenemang@gmail.com

 

Soyez les bienvenus ! Le Comité

 

Inga kommentarer: